Hvordan blir man muslim?

En muslim er en som underkaster seg Guds vilje, uavhengig av rase, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Å bli muslim er en enkel og grei prosess som ikke krever noen forutsetninger. Man kan konvertere for seg selv, eller i andres nærvær.

De som bærer på et sterkt ønske om å bli muslim og er overbevist om at islam er Guds sanne religion, må ikke nøle med å uttale shahada (trosbekjennelsen). Shahada er den første og viktigste av de fem søylene i islam.

Man omfavner islam ved å uttale shahada med oppriktig tro og overbevisning.

Omfavner man islam for Guds velbehag, blir alle ens tidligere synder tilgitt: Man starter et nytt liv med fromhet og rettferdighet. Ved et tilfelle kom en person til Profeten (fred være med ham) og sa at Gud måtte tilgi hans synder dersom han aksepterte islam. Profeten (fred være med ham) svarte:

«Vet du ikke at når du aksepterer islam, blir alle tidligere synder visket ut?» (Sahih Muslim)

Å akseptere islam vil i hovedsak innebære anger over ens tidligere oppførsel og overbevisning. Man trenger ikke føle seg nedtynget grunnet synder begått før man aksepterte islam. Alle disse syndene blir slettet og man fremstår som et nyfødt barn. Man bør gjøre sitt beste for å holde sitt rulleblad plettfritt, og streve etter å gjøre så mange gode gjerninger som mulig.

Både Koranen og hadith (Profetens utsagn) understreker viktigheten av å følge islam. Gud sier:

Religionen overfor Gud er islam… (Koranen, 3:19)

Hvis noen ønsker annet enn islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det hinsidige liv vil han være blant taperne. (Koranen, 3:85)

Profeten Mohammed (fred være med ham) sa:

«Den som bevitner at ingen annen enn Gud har rett til å bli tilbedt, og at Gud ikke har noen partner, at Mohammed er Hans tjener og profet, og at Jesus er Guds tjener- Hans profet og Hans ord som Han skjenket Maria, og en sjel Han skapte; og at Paradiset og Helvetesilden finnes, vil Gud omsider åpne Paradiset for, proporsjonert etter personenes gjerninger.» (Sahih al-Bukhari)

Profeten, måtte Guds barmhjertighet og velsignelse være med ham, sa også:

Den personen som sier: «Jeg bevitner at ingen annen enn Gud (Allah) har rett til å bli tilbedt, og dermed søker Guds velbehag», har Gud forbudt å bli i Helvete for evig. (Sahih al-Bukhari)

Å si shahada (trosbekjennelsen)

For å konvertere til islam og bli en muslim, må man oppriktig uttale- og forstå trosbekjennelsen nedfor.

«Ash hado an la ilaha ill Allah, wa ash hado anna Mohammad rasool Allah».

Oversatt er betydningen følgende:

«Jeg bevitner at det finnes ingen annen guddom enn Gud (Allah), og at Mohammed er Guds sendebud (profet).»

Man blir muslim dersom vitnesbyrdet uttales med oppriktighet. Det kan gjøres alene, eller med noen som kan hjelpe til med riktig uttalelse, gi råd og veiledning for nye muslimer. Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp til å konvertere.

Den første delen av vitnesbyrdet er den mest sentrale i Guds åpenbaring: at det ikke finnes noen guddom verdig tilbedelse enn Den allmektige Gud. Gud sier i Koranen:

Vi sendte aldri noe sendebud før deg uten at Vi gav ham denne åpenbaring: «Det er ingen gud unntatt Meg! Så tilbe meg!» (Koranen, 21:25)

Alle former for tilbedelse må rettes til Gud, og bare Gud, enten det er å be, faste, eller å søke tilflukt eller hjelp. Å tilbe noen andre enn Gud, som engler, sendebud, Jesus, Mohammed, helgener, idoler, solen, månen, eller trær, motsier islams grunnleggende budskap. Det er derfor en utilgivelig synd, dersom man ikke angrer før man dør.

Tilbedelse betyr å gjøre de gjerninger Gud har oppfordret eller pålagt oss å gjøre, for å behage Ham. Tilbedelse i islam går forbi implementeringen av de fem søylene; den inkluderer alle aspekter i livet. Å skaffe mat til familien og oppmuntre et medmenneske med et smil eller gode ord, anses også som tilbedelseshandlinger dersom det er gjort for å behage Gud.  En tilbedelseshandling blir akseptert dersom den ble gjort med den rette intensjonen: Bare for Guds skyld.

Andre del av vitnesbyrdet, er bevitnelsen om at profeten Mohammed er Guds tjener og utvalgte sendebud. Det innebærer at man må adlyde og følge Profetens befalinger, tro på det han sier, praktisere hans lære og unngå det han har forbudt. Muslimer tilber Gud i henhold til Profetens lære, som var åpenbaringer og inspirasjoner fra Gud.

Muslimer gjør sitt beste for å forme sine liv etter islams lære og etterligne Profetens karakter, da han var et levende eksempel for oss å følge. Gud sier:

Du har en høy moralsk karakter. (Koranen, 68:4)

I Guds sendebud har dere hatt et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Gud og den ytterste dag, og stadig kommer Gud i hu. (Koranen, 33:21)

For å holde fast ved andre del av shahada, skal man følge hans eksempel, uavhengig av samfunnsklassen man hører til. Gud sier:

Si (Mohammed): «Om dere (virkelig) elsker Gud, så følg meg, og Gud vil elske dere, og tilgi deres synder. Gud er tilgivende, nåderik!» (Koranen, 3:31)

Er du blant dem som har akseptert islam, vil vi gratulere deg med ditt valg og ønske deg velkommen til islam. Du lurer kanskje på hva du skal gjøre videre; besøk det engelske nettstedet «Muslim Now», som gir styrke og opplæring til nye muslimer.