Hva muslimer tror på

Islams grunnleggende budskap er å ikke tilbe andre enn Gud (Allah). I Koranen (navnet på den åpenbarte skriften i islam) står det skrevet:

Si: «Han er Allah, én.

Allah, Den evigvarende.

Ikke har Han avlet noen,

ei heller er Han selv blitt avlet.

Ingen er Hans like.»

(Koranen, 112:1-4)

Første del av muslimenes trosbekjennelse, utgjør grunnlaget for gudskonseptet i islam. Med trosbekjennelsen bevitner muslimer at det ikke finnes annen guddom verdig tilbedelse, enn Allah». Gudskonseptet er strengt monoteistisk og unitær. Gud er Den allmektige, selvforsynt og helt uavhengig. Alt som eksisterer, eller som kan eksistere, gjør det ved Hans vilje. Han har verken «partner» i å skape universet, eller i å opprettholde det. Han er ikke bare «første årsak», men også den eneste årsaken, og Han er selv uforårsaket. (Hassan Gai Eaton: The concept of God in Islam)

I andre del av trosbekjennelsen bevitner muslimer at Mohammed (fred være med ham) er det siste sendebudet. Alle tidligere profeter og sendebud er høyt æret av muslimer, som Adam, Noah, Abraham, Jakob, Isak, Ismael, Moses, David, Salomon, Jesus og mange flere (fred være med dem alle). De underkastet seg- og henga seg til Gud, Han som skapte dem og valgte dem som budbringere for Sitt budskap. Koranen sier:

Si: «Vi tror på Allah, på det som er åpenbart for oss, og for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammene, på det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har hengitt oss til Ham (i islam).» (Koranen, 2:136)

Mohammed, det siste sendebudet

Profeten Mohammed (fred være med ham) var den siste og endelige profeten av en lang kjede profeter og sendebud. Han ble sendt til Arabia og snakket derfor arabisk. Mohammed (fred være med ham) ble sendt for å bestyrke budskapet som alle tidligere profeter og sendebud ble sendt med: å kalle til tilbedelsen av én Gud.

Michael H. Hart sa i sin bok The 100: A ranking of the most influential persons in history:

«Mitt valg av Mohammed til å toppe listen over verdens mest innflytelsesrike personer vil kanskje overraske noen lesere og bli trukket i tvil av andre, men han var den eneste mannen i historien som var overlegent vellykket både på det religiøse og verdslige nivået. Mohammad grunnla og forkynte en av verdens største religioner, og han ble en enormt effektiv politisk leder. Hans innflytelse er i dag fortsatt kraftfull og gjennomgående, 13 århundrer etter hans død.»

Som en leder var profeten Mohammed (fred være med ham) allmenngyldig, ikke bare på grunn av hans budskap om likhet, men på grunn av sin uselviske karakter. Han hjalp kontinuerlig de fattige og trengende. Hans lære strekker seg over alle tidsperioder, og for folk fra alle verdensdeler, om de er rike eller fattige. En av hans mange kloke lærdommer var: «Ikke ignorer selv den minste godhetshandling, selv om det bare er å hilse på sin bror smilende.»

Følgende historie viser Profetens uselviskhet. En eldre kvinne brukte å kaste søppel på profeten Mohammed hver gang hun så han gå forbi huset hennes. På tross av det, gikk han stille forbi, uten å bli verken sint eller irritert.

Men en dag gikk Profeten forbi, uten at søppel ble kastet på han. Han ba om tillatelse til å besøke kvinnen, som viste seg å være syk. Hun fryktet han var kommet for å hevne seg mens hun var ute av stand til å forsvare seg, men Profeten forsikret henne om at han bare ville se til henne og høre om hun trengte noe. Allah har befalt troende muslimer til å besøke de syke, og hjelpe dem hvis det er behov for det.

Den eldre kvinnen ble svært rørt av Profetens godhet. Hun forsto da at han var den han hevdet han var; Guds profet, og at islam var den sanne religion. Hun aksepterte da islam som sin religion.

De fleste i Arabia hadde blitt muslimer innen Profeten døde 63 år gammel, og på mindre enn ett århundre, hadde budskapet spredt seg til Spania i vest og hele veien til Kina i øst.

Islams budskap representerte ikke bare en helt ny religion, men rettet opp i forfalskninger og feil som hadde oppstått i de tidligere religionene, og var en kompromissløs bekreftelse på den rene læren om en unik Gud.

Koranen

Profetene Moses, Jesus og David (fred være med dem) fikk åpenbarte skrifter som muslimer anerkjenner: Det gamle- og Det nye testamentet og Salmene, noe også profeten Mohammed (fred være med ham) fikk. Budskapet som ble formidlet av profeten Mohammed (fred være med ham) ble befestet gjennom kontinuerlige åpenbaringer, som samlet heter Koranen. Koranen inneholder veiledning for hele menneskeheten og finnes i nøyaktig samme form i dag, som den gjorde da den ble åpenbart for over 1400 år siden.

Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ærbare av dere i Guds øyne er den mest rettskafne. Gud vet, er vel underrettet. (Koranen, 49:13)

Veiledningen som finnes i Koranen, gjør oss i stand til å leve slik Gud elsker og er fornøyd med. Gud er Skaperen som kjenner oss best, og som derfor er best egnet til å gi oss veiledning på hvordan vi kan «fungere optimalt». Kjøper vi en iPhone, leser vi vel bruksanvisningen for iPhone, og ikke en som er laget av Sony Ericsson? Den logiske forklaringen er enkel; firmaet som lager telefonen kjenner produktet best, og er derfor best egnet til å skrive en bruksanvisning for sine brukere.

Gud skapte oss og kjenner oss derfor bedre enn vi kjenner oss selv. Koranen er som en håndbok fra Skaperen. Allah sier:

«Denne (Koranen) er innsikt for menneskene, og ledelse og nåde for folk som har (troens) visshet.» (Koranen, 45:20)

«Hør, dere mennesker! Det er kommet til dere en formaning fra Herren. Helbredelse for det som er i hjertene, og ledelse og nåde for de troende.» (Koranen, 10:57)

En muslim

En muslim gleder seg over spesielt to aspekter:

1. Et forhold til sin Skaper, som styrker troen og gir nærhet til Allah gjennom tilbedelseshandlinger.

2. Et forhold til samfunnet man bor i, der man påtar seg ansvar for å opprettholde viktige moralske verdier, for eksempel ved å være god mot naboer, holde sine løfter, hjelpe de dårligere stilte, påby rettferdighet, osv. Mange koranvers oppfordrer til dette:

«Fromheten består ikke i at dere vender ansiktene i bønn mot øst eller vest. Sann fromhet er: Å tro på Allah og på dommens dag, på englene, skriften og profetene, og gi bort av det man har, om det enn er kjært, til slektninger, faderløse og fattige, veifarende og tiggere, og til frikjøping av slaver, å forrette bønnen, å gi det rituelle bidrag, å overholde inngåtte avtaler, å være tålmodig i nød, i vanskelige tider og under kamp. Disse gjør troen sann. Disse er de sanne gudfryktige.» (Koranen, 2:177)

«Allah påbyr at dere leverer tilbake betrodd gods til eieren, og at dere dømmer rettferdig når dere sitter til doms. Utmerket er det som Allah formaner dere til. Allah hører, ser.» (Koranen, 4:58)

«Allah påbyr rettferd og godhet, og gavmildhet mot familie. Han forbyr det skjendige og forkastelige, og undertrykking. Han formaner dere, så dere må vise ettertanke.» (Koranen, 16:90)

Islams fem søyler og trosartikler

Muslimer tror på én Gud, på alle tidligere profeter og sendebud, og åpenbarte skrifter. Muslimer tror også at englene (f.eks. erkeengelen Gabriel som er ansvarlig for å bringe åpenbaringer) eksisterer, og en oppgjørets time (Dommedag) der hver enkelt blir holdt ansvarlig for sine handlinger. Deres gjerninger vil bli bedømt av Allah og vil som følge av dem entre Paradiset eller Helvete. Allah er rettferdig, og belønner og straffer rettferdig. En av Hans sjenerøse kvaliteter, er at Han er Den mest barmhjertige mot dem som viser barmhjertighet. Muslimer tror også på guddommelig forordning, eller forutbestemmelse; at det gode og det onde er proporsjonert, og at Allah har full kjennskap til alt. Hver enkelt har fri vilje og er derfor i stand til å velge selv, man er altså ikke forutbestemt mot sin vilje.

Bortsett fra de seks trosprinsippene ovenfor, har muslimer fem grunnleggende plikter, kjent som islams fem søyler. Allah sier i Koranen:

«Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige, for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem, for dem som tror på det som er åpenbart for deg (Mohammed), og som er åpenbart før din tid, og som er fullt forvisset om det hinsidige. Disse er det som følger Herrens ledelse. Dem vil det gå godt!» (Koranen, 2:2-5)

Praktiserende muslimer følger Allahs befalinger for å søke Hans velbehag. Islams fem søyler bærer med seg dyp visdom, og former derav grunnlaget for muslimenes liv.

Den første søylen er å bevitne at ingen annen enn Allah har rett til å bli tilbedt, og at profeten Mohammed (fred være med ham) er det siste sendebudet. Dette er islams kjerne.

Den andre søylen er å etablere bønn fem ganger daglig. Allah sier:

«Jeg er Allah. Det er ingen gud unntatt Meg. Så tjen Meg, og forrett bønnen til Min ihukommelse!» (Koranen, 20:14)

«Les (Mohammed) frem det som er blitt åpenbart deg av skriften, og utfør bønnen! Bønnen holder skjendighet og ondskap borte. Å komme Allah i hu er det største. Og Allah vet hva dere foretar dere.» (Koranen, 29:45)

Bønn er tiden for å stå foran Allah og uttrykke troen, takke for Hans velsignelser, og for å be om veiledning og tilgivelse. Muslimer viser stor ydmykhet foran Den allmektige når de bøyer seg, og er i knefall med pannen på bakken.

Ifølge NLP (Nevrolingvistisk programmering), er det en sammenkobling mellom sansene våre (neuro), språk (lingvistikk) og atferd (programmering). Om man forandrer en av dem, påvirkes de to andre. Hvis man endrer atferd for å utføre bønn (som er en fysisk handling så vel som verbal kommunikasjon med Allah), vil det naturlig påvirke ens tankeprosesser. Troen økes og man inspireres til å ville komme nærmere Allah gjennom gode gjerninger.

Den tredje søylen er å faste hver dag i måneden ramadan (den niende måneden i den islamske kalenderen) fra daggry til solnedgang. Allah sier:

«Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige.» (Koranen, 2:183)

Faste gjør en person i stand til å utvikle selvkontroll, og frigjør dem til å vie kropp og sjel til tilbedelse. Ramadan er en flott mulighet til å sette pris på velsignelsene som Allah har skjenket oss, og den lar oss føle hvordan fattige og sultne rundt om i verden har det.

Den fjerde søylen er zakah (almisse), man gir 2,5 % av oppspart formue til dem som Allah har bestemt som mottakere. Det at alt tilhører Gud er ett av de viktigste prinsippene i islam; derfor har mennesker fått rikdom, som en tillit. Zakah betyr både renselse og vekst, og våre hjerter renses ved å tilsidesette en del til trengende. Det kan sammenlignes med å beskjære planter; reduseringen balanserer og oppmuntrer til ny vekst. Allah sier:

«Almissegavene er for de fattige og trengende, for dem som arbeider med dem, for dem hvis hjerter skal forsones (for islam), til frikjøping av slaver og skyldnere, til fremme av Allahs sak og til veifarende (er strandet). Dette er en forpliktelse (pålagt) av Allah. Allah vet, er vis.» (Koranen, 9:60)

Den aktive praksisen med almisse viser at kjærligheten for Allah og Hans påbud er større enn kjærligheten for velstand. Det hjelper de fattige, de med gjeld, det beskytter nasjonen og styrker ens tro.

Den femte søylen som er pålagt muslimer, er at han/hun utfører pilegrimsferden (hajj), minst en gang i livet hvis man har økonomi til det. Allah sier:

«Det første Huset (for tilbedelse) som ble grunnlagt for menneskene, er det i Mekka, som velsignelse og ledelse for all verden. I dette finnes klare tegn (som) Abrahams plass, og sikkerhet for den som betrer den. Det er en plikt for menneskene mot Allah å dra på pilegrimsreise til Huset, såfremt de finner utvei til det. Hvis noen er vantro, så er Allah selvtilstrekkelig og trenger ikke noe fra ’alamin (mennesker, jinn, og alt som eksisterer).» (Koranen, 3:96-97)

Hvert år deltar i gjennomsnitt 2 millioner mennesker på hajj, og det er en fantastisk hendelse for hele menneskeheten.  Den er et eksempel på samhold til tross for det store mangfoldet; den innprenter en følelse av menneskelighet, og inspirerer til tålmodighet og toleranse for den enkelte pilegrim. Reisen er utelukkende åndelig, og kan ikke sammenlignes med noe annet på jorden.

Islam er ikke bare «muslimenes religiøse tro»: Islam er en livsstil, og en levemåte som gjennomsyrer alle aspekter ved en persons dagligliv. Praktisering av islam er svært tilfredsstillende og gjør at man er i fred med seg selv, ens Skaper, naboer og samfunnet for øvrig. Universet er som en stor bildebok, fullt av «tegn» som vitner om Skaperen. Og en påminnelse om at hvis vi har rene hjerter og et våkent blikk, vil vi se Guds makt, majestet og skjønnhet.

Koranen sier:

Det er visselig i himlene og på jorden jærtegn for de troende. Og i deres egen skapelse, og i det Han har spredt ut av all slags skapninger, er jærtegn for folk som har (troens) visshet. Og i vekslingen av natt og dag, og i det underhold Han sender ved regnet fra oven, hvorved Han gir liv til jorden etter dens dvale, og i de vekslende vinder, i dette er jærtegn for folk som forstår. (Koranen, 45:3-5)

«I islam anses Gud som opphøyd, Den allmektige, allvitende Skaperen og lovgiveren, og samtidig uendelig barmhjertig, sjenerøs og tilgivende. Mennesket er Hans skapelse og tjener, og står foran Han uten mellommann eller talsmann. I løpet av dette korte livet på jorden, møter vi Han gjennom bønn, og når dette livet er over, møter vi Han ansikt til ansikt. Han gjør ikke noe som et menneske, og gjør Seg absolutt ikke tilgjengelig gjennom idoler og bilder. Han er absolutt og evig, og det er slik muslimer tilber Ham.» (Hassan Gai Eaton: The concept of God in Islam)