Hvorfor islam?

Mennesker har til alle tider prøvd å forstå naturen og sin plass i den, og mange har blitt religiøse etter refleksjoner over meningen med livet. Religioner flest er basert på bøker som hevdes å være guddommelig inspirert. Koranen er basert på bevis og sunn fornuft, og muslimer tror fullt og helt på at Koranen er Guds ord.

Det er mange grunner til å støtte denne påstanden: Koranen forteller om vitenskapelige og historiske fakta ukjente for dem som levde da; og som nylig ble oppdaget gjennom moderne vitenskap. Dessuten har Koranen en unik språkstil som er umulig og kopiere. Koranen er ingen vitenskapsbok; den er en bok med tegn. Disse tegnene er ment for at mennesker skal kunne erkjenne Guds eksistens og bekrefte Hans åpenbaring.

Det finnes forvarsler i Koranen, og uttalelser av profeten Mohammed (fred være med ham) som har vist seg å stemme. Denne artikkelen forklarer vitenskapelige fakta i Koranen, århundrer før de ble «oppdaget» av moderne vitenskap. Mange vitenskapelige fakta endres ettersom nye undersøkelser gjøres. Denne artikkelen tar bare opp etablerte vitenskapelige fakta; ikke teorier eller hypoteser.

Vitenskapelige fakta i Koranen

Koranen ble åpenbart til profeten Mohammed (fred være med ham) på 600-tallet.

På den tiden var vitenskapen primitiv; uten teleskop, mikroskop, eller noe i nærheten av dagens teknologi. Folk trodde fortsatt at solen gikk i bane rundt en flat jord holdt oppe av digre søyler ved hvert hjørne. Koranen ble åpenbart, og kunne opplyse folket med blant annet astronomiske, biologiske, geologiske og sosiologiske fakta.

Enkelte kan hevde at Koranen ble forandret etter hvert som nye vitenskapelige fakta ble oppdaget. Det kan derimot ikke være tilfellet; det er et historisk dokumentert faktum at Koranen er bevart i sitt opprinnelige språk. [1] Koranen ble nedskrevet og lært utenat av muslimer mens profeten Mohammed (fred være med ham) fortsatt levde. En kopi av Koranen som ble skrevet noen år etter profeten Mohammeds (fred være med ham) død, er bevart på et museum i Usbekistan. I dag er denne over 1400 år gammel, og identisk med den arabiske Koranen vi har i dag. [2]

Nedenfor er ni vitenskapelige fakta som finnes i Koranen:

1. Livets opprinnelse

Alle vet at vann er nødvendig for alt liv. En uvanlig påstand i Koranen:

«Av vannet frembrakte Vi alt levende. Vil de da ikke tro?» (Koranen, 21:30)

Verset påpeker at vann er opphavet til alt liv. Alt levende er laget av celler, og celler består for det meste av vann. [3] For eksempel er 80 % av cytoplasmaet til en vanlig dyrecelle, beskrevet som vann i biologibøker.

Det faktum at alle levende organismer hovedsakelig består av vann, ble oppdaget etter at mikroskopet ble oppfunnet. I Arabias ørken er det utenkelig at noen ville ha trodd at alt liv ble til av vann.

2. Jern

Jern finnes på jorden, men ble ikke dannet her. Forskere har funnet ut at jernet kom ned til jorden fra verdensrommet med meteoritter, for milliarder av år siden. Jern stammer fra fjerntliggende, eksploderte stjerner. [4]

Koranen sier følgende om jernets opprinnelse:

«… Og Vi har sendt ned jernet, hvori stor makt ligger, og nytte for menneskene…» (Koranen, 57:25)

I omtale av jern, bruker Gud ordene «sendt ned». Verset viser klart at jern ikke er jordisk materiale, men at det ble sendt ned for å være til nytte for menneskeheten. Dette kjente man ikke til med den primitive vitenskapen på 600-tallet.

3. Himmelens beskyttelse

Himmelen spiller en avgjørende rolle med å beskytte jorden fra dødelige solstråler. Hadde ikke himmelen fantes, ville solens stråling ha drept alt liv på jorden. Den beskytter jorden fra det iskalde verdensrommet. Temperaturen rett over himmelen er ca -270 grader celsius. Hadde det blitt så kaldt på jorden, ville planeten ha blitt islagt umiddelbart. Himmelen beskytter også jorden ved å varme overflaten gjennom drivhuseffekt, og reduserer ekstreme temperaturer mellom dag og natt. [5] Dette er bare noen av himmelens beskyttende funksjoner, som først det siste århundret ble oppdaget av forskere.

Koranen ber oss vurdere himmelen i følgende vers:

«Og himmelen har Vi gjort til et beskyttende tak. Men de vender seg bort fra Våre jærtegn.» (Koranen, 21:32)

Koranen påpeker at himmelens beskyttelse er et tegn fra Gud.

4. Fjell

Koranen leder vår oppmerksomhet mot en av fjellets svært viktige egenskaper:

«Har vi ikke gjort jorden som et leie, og fjellene som plugger?» (Koranen, 78:6-7)

Koranen bruker ordet plugger for å beskrive at fjellene har dype røtter. Fjell har faktisk det [6], og ordet plugger er en nøyaktig beskrivelse av dem. Boken Earth, av geofysiker Frank Press forklarer at fjell er plugger, begravd dypt under jordoverflaten. [7] Mount Everest er ca 9 km over bakken, og har en rot som er 125 km under jordoverflaten.

Det faktum at fjell har dype «plugger» ble ikke kjent før etter utviklingen av platetektonikk-teorien i begynnelsen av 1900-tallet. [8]

5. Universets utvidelse

Universets utvidelse ble beskrevet i Koranen på en tid da vitenskapen om astronomi enda var primitiv.

«Vi bygde himmelen med kraft, og Vi gjorde det stort og utvidet det!» (Koranen, 51:47)

Det faktum at universet utvider seg, ble først oppdaget i forrige århundre. Fysikeren Stephen Hawking skriver i sin bok A Brief History of Time: «Oppdagelsen om at universet utvider seg, var en av de store intellektuelle revolusjonene på 1900-tallet.» [9]

Koranen nevnte universets utvidelse allerede før teleskopet ble oppfunnet.

6. Solens kretsløp

I år 1512 la astronom Nicholas Copernicus frem sin teori om at solen var urørlig i sentrum av solsystemet, og at planetene kretset rundt den. Troen på at solen stod stille, var utbredt blant astronomer frem til 1900-tallet. Nå er det et veletablert vitenskapelig faktum at solen ikke står stille, men beveger seg i bane rundt sentrum av Melkeveien. [10]

Koranen nevner solens kretsløp:

«Han er det, som har skapt natt og dag og sol og måne som begge beveger seg i sin bane.» (Koranen, 21:33)

Bare for ett par tiår siden, ville astronomer ha hevdet at Koranen tok feil. Nå vet vi at Koranens beskrivelse av solens bevegelse, er forenelig med moderne astronomi.

7. Havet

Koranen bruker billedspråk for å formidle sin dype betydning. Tilstanden til de vantro beskrives slik:

«Eller de er som mørket i havets dyp, dekket av en bølge, og atter en bølge, og så skyene, mørke på mørke. Om noen strekker frem hånden, kan han nesten ikke se den. Den Gud ikke gir lys, han har intet lys.» (Koranen, 24:40)

Det er vanlig å tro at bølger bare oppstår på havoverflaten. Havforskere har imidlertid oppdaget at det finnes undervannsbølger under havoverflaten. Undervannsbølgene kan ikke ses med det blotte øye, og kan bare oppdages med spesialutstyr. [11] Koranen nevner at dypt vann er dekket av bølger, og over disse bølgene er det igjen andre bølger, og skyer over det. Denne beskrivelsen er bemerkelsesverdig fordi den beskriver undervannsbølger i havet, og fordi den beskriver mørket dypt i havet. Et menneske kan ikke dykke mer enn 70 meter uten pusteutstyr. På denne dybden er det lys, men hvis man dykker 1000 meter, er det helt mørkt. [12] For 1400 år siden fantes ikke ubåter eller spesialutstyr som kunne oppdage undervannsbølger eller mørket dypt nede i havet.

8. Løgn og bevegelse

På profeten Mohammed (fred være med ham) sin tid, levde også den grusomme og harde lederen Abu Jahl. Gud advarte Abu Jahl i et koranvers:

«Nei, sannelig, hvis han ikke slutter, skal Vi ta ham ved pannen, en løgnaktig, syndefull panne!» (Koranen, 96:15-16)

Gud kaller ikke personen en løgner, men ens panne (fremre del av hjernen) «løgnaktig» og «syndefull», og advarer en til å slutte.

Det er to grunner til at dette verset er viktig. For det første er den fremre delen av vår hjerne ansvarlig for frivillig bevegelse [13], bedre kjent som frontallappen. Det er forsket på funksjonene i dette området, og boken Essentials of Anatomy and Physiology inneholder resultatene av den forskningen. De skriver: «Motivasjon og forutseenhet til å planlegge og å innlede bevegelser, finner sted i den fremre delen av frontallappene, i prefrontalområdet.» [14] Videre står det i boken: «Hvis man ikke stanser, vil den delen av hjernen som er ansvarlig for bevegelse bli stanset.»

For det andre, har flere studier vist at samme område (frontallappen) er ansvarlig for hjernens lyvefunksjon. [15] En studie ble gjennomført ved universitetet i Pennsylvania, og frivillige ble stilt diverse spørsmål under et datastyrt forhør. Når de løy, økte aktiviteten betydelig i prefrontal- og premotoriske deler av hjernebarken. [16]

Koranen kobler bevegelse og lyving til den fremre delen av hjernen. Frontallappens funksjoner ble oppdaget etter at medisinsk billedvitenskap ble utviklet på 1900-tallet.

9. Smertenerve

Lenge ble det trodd at følelse og smerte var avhengig av hjernen, men forskere har oppdaget at det ligger smertenerver i huden. [17] Uten disse, er man ikke i stand til å føle smerte.

Smerte omtales i Koranen:

«De som fornekter Vårt ord, vil Vi la møte Ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil Vi bytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen. Gud er allmektig, vis.» (Koranen, 4:56)

Gud sier til dem som avviser Hans budskap at i Helvetesilden, vil deres hud byttes ut når den brennes av, slik at de vil fortsette å føle smerten.

Koranen gjør det klart at smerte er avhengig av huden. At vi har smertenerver i huden, er en relativt ny biologisk oppdagelse.

Konklusjon

Dette er bare noen av mange vitenskapelige faktum som kan leses i Koranen. Det er viktig å merke seg at Koranen ikke er en vitenskapsbok, men at den samsvarer med vitenskapen. Noen vil hevde at dette skyldes tilfeldigheter, men den klart beste og mest rasjonelle forklaringen, er at Gud åpenbarte denne kunnskapen til profeten Mohammed (fred være med ham).

Koranen inneholder kunnskap om den verden vi har blitt skapt i, og den inneholder informasjon om de indre dimensjonene av sjelene våre. Den snakker til våre følelser, ønsker og behov. Koranen informerer oss om at vi har et formål med livet, og hvis vi følger Guds veiledning, vil vi oppnå indre fred i dette livet, og Paradiset i det neste. Avviser vi Hans budskap, vil vi ende opp deprimerte i dette livet, og i Helvetesilden etter døden.

«Vi skal vise dem Våre tegn på alle horisonter, og i dem selv, til det blir klart for dem at dette er sannheten. Er det ikke nok at Herren er vitne til alle ting?» (Koranen, 41:53)

Referanser

 1. The Magnificent Qur’an: A Unique History of Preservation
 2. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4581684.stm
 3. Bruce Alberts: Essential Cell Biology
 4. M. E. Walrath: history of the Earth’s Formation
 5. Joseph M. Moran, Meteorology: The Atmosphere and the Science of Weather
 6. Terry A. Hicks: How Do Mountains Form?
 7. Frank Press og Raymond Siever: Earth.
 8. Naomi Oreskes, Plate Tectonics: An Insider’s History Of The Modern Theory Of The Earth
 9. Stephen Hawkin: A brief History Of Time
 10. Lambert M. Surhone, Orbital Period: Orbit, Sun, Earth, Conjunction, Orbital Node, Apsis, Semi-Major Axis
 11. M. Grant Gross, Oceanography: A View of Earth
 12. Danny Elder, Oceans
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2289137
 14. Rod R. Seeley: Essentials of Anatomy & Physiology
 15. ttp://cercor.oxfordjournals.org/content/20/1/205.full.pdf
 16. http://www.americanscientist.org/issues/pub/2002/3/diogenes-new-lamp
 17. Michael Darmon, Molecular Biology of the Skin: The Keratinocyte